لت و کوب لندن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

با شورش هایی که از لندن عبور می کنند، به ترس و تخریب در راه های خود می پیوندند. فروشگاه های لوت، اتومبیل های سوختگی و فرار از پلیس برای ضرب و شتم هر سطح!

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Evade Violence