لندن غارتگران بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چند ماه پیش، به عنوان شما می توانید به یاد داشته باشید، یک شورش عظیم در لندن وجود دارد. خوب، شما می توانید آنها را با این بازی نسبتا ساده ضرب و شتم دو ماه بعد. اگر شما فقط می خواهید با کف دست زدن پایین غارتگران در صورت، این شانس خود را است. این بازی بسیار ساده است، کم عمق و تکراری اما برای یک انفجار کوتاه از سرگرمی و به عنوان یک کانال به استرس است. این یکی از کامل است.

کنترل بازی:
دستورالعمل: کلید های arrow: حرکت حمله: فضایی

Arcade