Hedgy کوچولو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ماجراهای کوچک Hedgy.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند. فاصله - شلیک کنید.

AdventureCollecting LittleHedgy