کوچک کوکی ساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

شما همچنین اصلا نیازی به استاد کوکی را برای ایجاد کوکی ها به شکل حیوان و یا قلب! حالا شما خواهید دید که چگونه آسان به طبخ آن، همه شما نیاز به هم بزنید مواد تشکیل دهنده و شکل شما می خواهید را انتخاب کنید! بیایید آغاز!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlFoodDecorateGirlsLittleCookieMaker