پرنده کمی عصبانی 'Adventrue بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   8131 72.32% with 112 votes

این پرنده کمی عصبانی به اندازه کافی بزرگتر رشد می کند، اما او نمیشد T 'پرواز، وقتی کودک دیگر پرنده پرواز به دور. حتی مام او فکر کرد که او احمقانه است. اما او نمیشد 'تی تحمل این واقعیت، او یک بمب بر روی خود بسته و به طور مستقیم از لانه شروع به پریدن کرد.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت و جمع آوری طلا. مراقب باشید از پرندگان دیگر.

AdventureCollecting BirdsLittleAngryBird-sAdventrue