زندگی یک ستاره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

ببینید که چه نوع از لباس های یک ستاره.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsLifeStar