اجازه دهید وجود دارد همیشه آفتاب می شود بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما کنترل یک هواپیمای کوچک که ماموریت نور انجام خواهد - پراکنده شدن ابر است که همیشه خورشید بوده است!

کنترل بازی:
در بازی

Flying Light Aircraft