عمل جراحی پا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   298113 72.51% with 411 votes

جراحی موجب صرفه جویی در زندگی ... اگر شما می توانید گرما را تحمل
چگونه به بازی: در

دنبال پرستار سر S پا دستورالعمل به جفری عمل. انجام هر کار به سرعت و با دقت، اما توجه دقیق به علائم حیاتی خود شما دون 'تی می خواهید او را از دست دادن!


کنترل بازی:
دستور العمل داده شده توسط این بازی را دنبال کنید.

EducationalMouse SkillSurgery