Leana بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

به روز Leana با این نسخهها کار در کتابخانه، کتاب های تهیه و خواندن به کودکان. در شب، او یک جرم و جنایت مبارزه ابرقهرمان که شهر محافظت است!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpSuper HeroAndroid GirlsLeana