روز رختشویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22847 82.91% with 275 votes

مدیریت رختشویخانه خود را به شما به عنوان گرفتن مردم لباس کثیف به شستشو و اتو کنید.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

Purchase Equipment UpgradesGirlManagementGirlsLaundry