Koenigsegg CCR بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

دلال محبت ماشین به میل خود و آن را به نگاه به عنوان خنک که ممکن است. صرفه جویی در تصویر از فلش یکبار انجام می شود.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsDecorateKoenigsegg