پادشاهی زنانه 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

یک جادوگر به طور تصادفی یک طلسم را انجام داد که همه بچه های پادشاهی را پراکنده کرد. چه کسی می تواند آنها را بازگرداند؟

کنترل بازی:
در بازی

Animal Kitten Timing