بوسه عاشق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

انتخاب جنس و بوسه معشوق تو چه کسی خواهد بود در لباس های مختلف لباس می پوشد. پیدا کردن و بوسه معشوق تو در میان مردم دیگری که شبیه معشوق تو. رسیدن به هدف بوسیدن از 100 قبل هم تصریح می شود. اگر بوسه شخص اشتباه است، شما یک زندگی از دست بدهند. اجتناب از بوسیدن در حالی که مردم دیگر به عنوان غیر این صورت شما یک زندگی خیره کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlLoveKissLover