بوسه در باران بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   56 45.45% with 11 votes

دوستداران کردم فرصتی برای دیدار در یک روز بارانی و هر دو آن را احساس می کند که بهترین زمان برای هر بوسه های دیگر. نگه داشتن چتر به دوستداران جوان به آنها را به هر بوسه های دیگر. اگر هر کسی خیره در حالی که بوسه عاشق، نگه داشتن چتر به خیره شخص است که توسط آن شخص خواهد شد که در غیر این صورت شما یک زندگی از دست بدهند منحرف. پر لودر بوسیدن در مدت زمان مشخص شده در هر سطح.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SeductionGirlLoveTiming KissRain