پادشاه اشکال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

محل سازه های خود را و سپس هنگامی که زمان مناسب است، روشن آنها را به اشکال سقوط که در آن شما می خواهید

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKingShapes