مهد کودک بوسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

فقط تو یک اتاق، ماری در حال کار در مهد کودک. دوست پسر او را به دیدار او آمد. اما او می خواهد گرفتن بوسه کوچک از او. کودکان و نوجوانان در سراسر وجود دارد و مری باید به آنها اهمیت می دهند. وظیفه شما آسان است. بچه ها نشسته است. با کلیک بر روی بچه ها برای متوقف کردن، زوج شروع به بوسیدن را کلیک کنید. دان 'گرفتار می شود.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlLoveTiming RoomKindergartenKiss