کودکان و نوجوانان برگر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

حفظ و مطابقت با دستور هر یک از بچه ها.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsMatching Memory Android Burger