KCA راش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

بین نوعی بالون هوایی کوچک نارنجی و سبز لجن و گل، KCA نتواند هرگز به لطفا. عجله خود tilty خود را به نشان می دهد، اما با چشم نیم باز نگاه کردن خطرات، شخص!

کنترل بازی:
چپ / راست برای کج. انجمن بالا / پایین برای رانندگی.

DrivingSportsMotorcycleObstacleStuntsRush