کتی پری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

قرار دادن را تشکیل می دهند در دراماتیک کتی پری، خواننده از آهنگ، "من یک دختر به بوسید. آیا شما او را دوست دارید؟ ما فکر می کنیم او 'بزرگ!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlGroomingGirlsKatyPerry