KA-BOOM بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

استفاده از تمام گلوله! سریع!

کنترل بازی:

استفاده از ماوس به هدف و
BUTTON های سمت چپ ماوس به ساقه

ShootingActionDefenseShoot 'em UpDefendFunnyGunsKa-boom