جنگل داد و بیداد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پایگاه خود را که توسط نیروهای چریکی تاخت و تاز کردن. چنگ زدن به تفنگ خود را و دفع آنها را از دیدگاه خود را مشرف به مسیر خاکی که منجر به ترکیب خود. آنها را به پایین و یا می میرند تلاش!

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به هدف و بر روی آتش.

Action Aiming Army ShootingJungleRampage