Jumpie 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

زنجیر توپ خود را فقط حق به طوری که او از طریق تمام حلقه می رود بدون دست زدن به رینگ.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingBallJumpie