حزب اسرائیل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

اسرائیل دارای سواحل شنی بزرگ، یک نمای زیبا از دریای مدیترانه و احزاب بزرگ، حدس بزنید چه؟ شما دوباره 'دعوت شده است، اما شما باید نگاه خوب! گوردون ساحل هر کسی؟

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsDress UpBeachPartyIsraeli