تهاجم از جهنم 2 - آتش پایین زیر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   34 42.86% with 7 votes

راه اندازی چند واحد شما می خواهید به مسئول از منابع و مبارزه با شما به عنوان ساخت سازه ها.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FightingShootingActionDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesDefendInvasionFromHellFireDownUnder