ورودی باز هم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پایه شما آن کار 'خود را به آنها را تحت حمله توسط سربازان دشمن و! شما می توانید سلاح های جدید با پولی که به دست بعد از هر روز به پایان رسید خرید! می تواند شما را نگه دارید قلعه تا زمانی که همه 19 روز گذرانده اند؟

کنترل بازی:

استفاده از صفحه کلید و ماوس خود را

FightingShootingDefenseBloodKillingTowerIncomingAgain