آتش مردم به آتش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5018 73.53% with 68 votes

عمیق در درون قلب شما می گذارد احساس سوزش است. سعی کنید که شما ممکن است، آن را غیر قابل کنترل است، که شما به زودی پیدا خواهد کرد خود را به شدت به اشتراک گذاری این اخگر را با peeps همکار در مناسب خشونت، و مشتاق است.

پیگیری به 'مردم نور در آتش'، 'وجود دارد س سیستم جدید سرعت. بیشتری خواهید سوزاند، بیشتر به نوار سرعت افزایش می یابد. هر چه سریعتر شما بروید، بیشتر به شما نمره.


کنترل بازی:
استفاده از کلید های چپ و راست فلش به حرکت می کند. انجمن تخصصی یاهو انجمن فاصله به خودتان را به آتش کشیدند، فاصله دوباره برای مخفی کردن

مردم بیشتر در مورد آتش سریع تر شما اجرا کنید.
سعی کنید انتظار چند ثانیه برای مردم را به تخم ریزی (زیان) عملیاتی در اجرای آنها را بر.

ActionFireFunnyIgnitePeople