عصر یخبندان بذرها Scrat بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

این بازی توسعه یافته برای ترویج آزادی از فیلم

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillCollecting AnimalAndroid ScratAcorns