گرسنه دورا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   218 72.41% with 29 votes

دورا را دوست دارد به خوردن و همه شما باید انجام دهید این است خدمت به مواد غذایی که او می خواهد، در زمان داده شده و بازی این بازی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleCookingGirlsHungryDora