Cua đói Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Giúp cua đói này thu thập thực phẩm và tiền để mua nâng cấp.

Điều khiển:
Trong game

Collecting Animal Timing