خرچنگ گرسنه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کمک به این خرچنگ گرسنه برای جمع آوری غذا و پول برای خرید ارتقاء.

کنترل بازی:
در بازی

Collecting Animal Timing