بامبول زدن 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Ziggy تقلب می خواهد تاج. او هر چیزی را انجام دهید (و منظورم این است که هر چیزی) به رویای خود را به حقیقت می پیوندند. حتی اگر به آن نیاز دارد کمی تقلب.

کنترل بازی:

فکر می کنم خارج از جعبه "WASD / فلش" را به حرکت می کند، "فضا" به تعامل با اشیاء، "1/2" را به تغییر قدرت / زندگی، "Q" مکث "R" به راه اندازی مجدد.

PuzzleAdventurePlatformsFunnyHidden ObjectsHumbug