آخرالزمان بشر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما زامبی در این بازی آخرالزمان انسان (پیچ و تاب و جالب است، نه؟) هدف این است که برای زنده ماندن تا زمانی که شما می توانید در حالی که انسان سعی کنید به شما گرفتن!

کنترل بازی:
در بازی

Action Shoot 'em Up Zombies