چگونه می توان مرغ قشنگ توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بیا و می دانم چگونه به مرغ قشنگ توپ

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SeriesFoodCookingMakeCheesyChickenBalls