چگونه مثبت آیا شما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

نگاهی این مسابقه برای پیدا کردن اگر شما یک فرد مثبت هستند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlQuizzGirlsPositive