هاپر سوسک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

درایو سوسک قیف بنفش خود را در سفر هیجان انگیز و پرش بیش اتومبیل.

کنترل بازی:
کلید های arrow به رانندگی کنید. گالری نوار فضایی به پرش. اتومبیل

DrivingObstacleJumpingHopperBeetle