قلاب اونا تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

گرفتن به عنوان بسیاری از ماهی ها که شما می توانید با میله خود را! مراقب باشید هر چند، خرچنگ خواهد خط خود را ضربه محکم و ناگهانی اگر شما بیش از حد نزدیک است!

کنترل بازی:
· Move the hook - Use the mouse

Simple FishingHook