عسل جمع آوری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چنگ زدن زنبور عسل خود را و اقامت متمرکز به عنوان چشم شما را از طریق راهنمای بسیاری از mazes متحرک. حرکت زنبور عسل خود را در اطراف به عنوان عسل را جمع آوری و جلوگیری از دست زدن موانع؛! آن شما را کمی زندگی خود را از دست بدهند ذره با استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی چشم، و سپس حرکت آن در اطراف بر روی صفحه نمایش خود را

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlCollecting Girls