صفحه اصلی صفحه اصلی گوسفند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   346 85% with 40 votes

استفاده از فیزیک به حل پازل از گرفتن تمام گوسفند به حق از هر نقشه.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش به صفحه 1-2 / ماوس - از اعضای گله خود را انتخاب کنید.

PuzzleObstacleAnimalHomeSheep