دختر شخص طرفدار امور جدید و بیسابقه مانند مواد مخدره و بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

به عنوان یک شخص طرفدار امور جدید و بیسابقه مانند مواد مخدره و غیره این روزها واقعا سخت است! شما باید برای مقابله با آرمان نامنطبق در حالی که به دنبال یکسان است به هر کس که در جامعه شخص طرفدار امور جدید و بیسابقه مانند مواد مخدره و غیره. غیر ممکن است، درست است؟ پیدا کردن آنچه در آن طول می کشد تا یک نوپرست کامل در عصر مدرن.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را کلیک کنید زبانه ها رده برای انتخاب مواردی که می خواهم!

Dress UpModernModelFashionGirlStyleChicClothesDressDress UpHipster