جراحی مفصل ران 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2511 69.44% with 36 votes

از آنجا که در بخش اول از این بازی شگفت انگیز شما که در آن دکتر اصلی و ماموریت خود را بود به درمان بیمار 'ها استخوان لگن. در حال حاضر او آمد به حذف صفحه فلزی به دلیل استخوان درمان کردن است. برای انجام این کار، شما باید تمام مراحل به منظور دنبال کنید. ثابت تمام است که شما بزرگترین دکتر از شهر می باشد. کنترل: عمل لگن بیمار خود را با ابزارهای خود را.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Surgery Surgery