هیل محاکمات کامیون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

درایو بیش از تپه های پر از دست انداز برای تکمیل سطح و پیشرفت.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند و نوار فضا برای راه اندازی مجدد.

DrivingObstacleTruckHillTrials