کفش پاشنه بلند امتحان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   356 85.37% with 41 votes

هر دختری یک کفش که متناسب با درست و مناسب ...

جواب هر سوال برای پیدا کردن پاشنه باید داشته باشند.


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlQuizzGirlsHighHeels