مخفی شود سزار سطح بسته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شما باید برای محافظت از سکه سزار از سنگریزه در حال سقوط است. این یک بسته سطح به سزار مخفی 2 بازی اصلی است.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

PuzzleAndroid