اشیاء پنهان در جنگل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2112 63.64% with 33 votes

یافتن همه اشیاء پنهان در جنگل شیرین ..

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AnimalAndroid Hidden ObjectsForest