اعداد پنهان ویلا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

پیدا کردن اعداد پنهان شده در تصویر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

NumbersAndroid Hidden ObjectsDefaultVilla