اعداد پنهان مزرعه شیرین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   123 80% with 15 votes

یافتن اعداد پنهان تولید به طور تصادفی هر در تصویر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsNumbersFarmAndroid Hidden ObjectsSweet