Số ẩn Phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2312 65.71% with 35 votes

Tìm các số ẩn trong Sống Room.A đúng hit thêm 100 điểm trong khi đoán sai sẽ khấu trừ 100 điểm ..

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleNumbersAndroid Hidden ObjectsGirlsLivingRoom