قلب پنهان اتاق نشیمن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   158 65.22% with 23 votes

یافتن قلب در تصویر پنهان شده است. ضربه درست می افزاید: 100 امتیاز در حالی که یک حدس اشتباه کسور 100points.You: 5 دقیقه به اتمام بازی.

کنترل بازی:
ماوس

PuzzleAndroid Hidden ObjectsHeartsLivingRoom