بیگانگان پنهان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   03

یافتن بیگانگان پنهان که در بن 10 تصاویر هستند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAlienHiddenAliens