قهرمان 108 بازی: رگی بزرگ سبز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

رانش بزرگ سبز یک نبرد هوای هوا بین توانایی ری و لین چانگ است. سر و کله کوه به گل ترین اهداف و پیروزی در مسابقات!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Hero-108